Tagdata-topp

Tågdata

Den årliga tågplanen bygger på tidtabeller för tågtrafik i Sverige. Den utgör grunden för den totala kombinerade kollektivtrafiken i landet.  

Samtrafiken arbetar löpande med att effektivisera och kvalitetssäkra insamling och uppdatering av trafikdata. I samband med att Trafikverket under år 2022 införde ett nytt systemstöd och nya rutiner för hantering av tågplanen har Samtrafiken integrerat sitt arbete genom Tågdataprojektet.

Om projektet

Syftet är att effektivisera hanteringen av tågdata.

När processerna vässas blir kvaliteten på datat högre genom hela kedjan, från den initiala tågplan som idag skapas av järnvägsföretag och Trafikverket, till själva resenärsupplevelsen för hela resan. När projektet är avslutat kommer datat i Samtrafikens tjänster, så som ResrobotResplus och Trafiklab, att vara av högre kvalitet.

Tidplan

I en första fas har både befintliga och möjliga framtida dataflöden och lösningar kartlagts, med fokus på den årliga tågplanen. Samtrafiken har i detta arbete haft en tät dialog med Trafikverket och den nu gällande tågplanen (som kallas T23) hämtas från Trafikverkets nya API*.

Fas två startades under hösten 2022 och omfattar de uppdateringar av tågdata som sker löpande under ett år, exempelvis vid banarbeten. Arbetet med att uppdatera tågdata är idag mycket tids- och resurskrävande för alla som är involverade i detta arbete, cirka 20 tågaktörer. Samtrafiken får idag uppdateringar levererade på en rad olika dataformat, vilket genererar mycket manuellt arbete. Det finns därför mycket att vinna på att effektivisera och automatisera processerna. Genomförande av fas två beräknas klart våren 2023.

*Application Program Interface

 

Referensgrupp

För att fånga upp branschens synpunkter och frågor har projektet haft en rad möten med en referensgrupp för trafikhuvudmän och entreprenörer för persontågtrafik.

 

Kontaktperson

Personal-Reidar-Larsson

Reidar Larsson

Projektledare Tågdata

Mejla mig

070-266 80 02

Tågtidtabeller

Samtrafiken skapar tågtidtabeller utifrån Trafikverkets tågplan (för närvarande T23). Tågtidtabeller är preliminära fram till dess att tågplanen fastställs definitivt.

Här når du tågtidtabellerna

 

Nytt om resplus maj 2022 raps