Tagdata-topp

Tågdata

Den årliga tågplanen bygger på tågdata från tidtabeller för persontrafik, godstrafik och banarbeten. Planen är viktig och utgör grunden för all tågtrafik i Sverige.

Om projektet

Syftet är att effektivisera hanteringen av tågdata, genom flera led och hos flera aktörer. Arbetet med att uppdatera det tågdata som ligger till grund för tågplanen är idag mycket tids- och resurskrävande för alla som är involverade i detta arbete. Samtrafikens partners måste till exempel manuellt rapportera in ändringar. Det finns därför mycket att vinna på att effektivisera och automatisera processerna.

När processerna vässas blir det bättre kvalité på datat genom hela kedjan, från den initiala tågplan som idag skapas av järnvägsföretag och Trafikverket, till själva resenärsupplevelsen. När projektet är avslutat kommer datat i Samtrafikens tjänster, så som Resrobot, Resplus och Trafiklab, att vara högre kvalitet.

Samtrafiken arbetar löpande med att effektivisera och kvalitetssäkra insamling och uppdatering av trafikdata. Tågdataprojektet har initierats av Samtrafiken mot bakgrund av att Trafikverket under nästa år (2022) inför nytt systemstöd och nya rutiner för hantering av tågplanen.

Tidplan

I en första fas kartläggs både befintliga och möjliga framtida dataflöden och lösningar, med fokus på den årliga tågplanen. Samtrafiken har i detta skede en dialog med Trafikverket och ett fåtal trafikhuvudmän. Fas 2 drar i gång under våren 2022 och omfattar de uppdateringar av tågdata som sker löpande under ett år, exempelvis vid banarbeten.

Referensgrupp

För att fånga upp branschens synpunkter och frågor har projektet en referensgrupp för trafikhuvudmän och entreprenörer för persontågtrafik. I vår kalender kan du se när referensgruppen träffas.

Kontaktperson

Personal-Reidar-Larsson

Reidar Larsson

Projektledare Tågdata

Mejla mig

070-266 80 02

Projekt Öppna data

Samtrafiken bedriver ett projekt för att utveckla och implementera en ny digital infrastruktur för insamling, aggregering, konvertering och tillgängliggörande av kollektivtrafikdata.

Läs mer

Data swishar förbi framför stad