Tagdata-topp

Tågdata

Den årliga tågplanen bygger på tidtabeller för tågtrafik i Sverige. Den utgör grunden för den totala kombinerade trafiken i landet.  

Samtrafiken arbetar löpande med att effektivisera och kvalitetssäkra insamling och uppdatering av trafikdata. I samband med att Trafikverket under år 2022 inför nya systemstöd och nya rutiner för hantering av tågplanen har Samtrafiken initierat Tågdataprojektet.

Om projektet

Syftet är att effektivisera hanteringen av tågdata.

När processerna vässas blir kvaliteten på datat högre genom hela kedjan, från den initiala tågplan som idag skapas av järnvägsföretag och Trafikverket, till själva resenärsupplevelsen för hela resan. När projektet är avslutat kommer datat i Samtrafikens tjänster, så som Resrobot, Resplus och Trafiklab, att vara av högre kvalitet.

Tidplan

I en första fas har både befintliga och möjliga framtida dataflöden och lösningar kartlaggts, med fokus på den årliga tågplanen. Samtrafiken har i detta arbete haft en tät dialog med Trafikverket och den kommande tågplanen (som kallas T23) kommer att hämtas från Trafikverkets nya API*.

Fas två startas upp under våren 2022 och omfattar de uppdateringar av tågdata som sker löpande under ett år, exempelvis vid banarbeten. Arbetet med att uppdatera tågdata är idag mycket tids- och resurskrävande för alla som är involverade i detta arbete, cirka 20 tågaktörer. Samtrafiken får idag uppdateringar levererade på en rad olika dataformat, vilket genererar mycket manuellt arbete. Det finns därför mycket att vinna på att effektivisera och automatisera processerna. Plan för genomförande av fas två pågår under hela 2022.

*Application Program Interface

 

Referensgrupp

För att fånga upp branschens synpunkter och frågor har projektet en referensgrupp för trafikhuvudmän och entreprenörer för persontågtrafik. Nästa referensgruppsmöte kommer att äga rum senare i vår eller sommar. Datum kommer att kommuniceras i vår kalender så snart de är satta.

 

Kontaktperson

Personal-Reidar-Larsson

Reidar Larsson

Projektledare Tågdata

Mejla mig

070-266 80 02

Projekt Öppna data

Samtrafiken bedriver ett projekt för att utveckla och implementera en ny digital infrastruktur för insamling, aggregering, konvertering och tillgängliggörande av kollektivtrafikdata.

Läs mer

Data swishar förbi framför stad