Avgångstavla med trafikinformation

Datahantering

Vi samlar in realtidsdata och data om tidtabeller, hållplatser och stationer för hela Sveriges kollektivtrafik. Därmed besitter vi en unik kompetens vad gäller hela Sveriges kombinerade kollektivtrafikinformation. Den insamlade datan publicerar vi som öppen data på plattformen trafiklab.se där den kostnadsfritt kan hämtas för vem som helst som vill bidra till innovation och utveckling av kollektivtrafiken i Sverige.

Lagstiftning gällande datainsamling inom kollektivtrafiken

För trafikföretag i Sverige finns ett antal lagar att förhålla sig till gällande kollektivtrafikdata. Samtrafiken följer och bevakar alla förändringar som sker vad gäller lagstiftning, och vi hjälper våra ägare och partners att uppfylla lagkraven.

Lagen om kollektivtrafik

I Sverige har regionala trafikmyndigheter (RKM) och privata operatörer inom kollektivtrafiken en skyldighet att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation. Samtrafiken har gentemot Transportstyrelsen åtagit sig att förvalta och utveckla ett sådant system för all kollektivtrafik i Sverige vilket kallas ”Gemensamt system för trafikantinformation (GTI)”.

Trafikföretagens skyldighet att samla in och publicera data omfattar data för resor med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana samt sjöfart inbegripet färjor och den baseras på nationell lagstiftning, föreskrifter och EU lagstiftning*.

*Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2012:2 och 2012:72, Eu direktiv 2010:40 och EU förordning 2017/1926.

EU-lagstiftning

Under 2017 infördes EU-förordningen 2017/1926 MMTIS (Multimodal Travel Information Services, även kallad "akt A"), vilken är en del av ITS-direktivet 2010/40 (Intelligenta Transportsystem). Förordningen låg som grund för det nationella projektet Öppna data som Samtrafiken drev fram tills att det avslutades 2022.

Förordningen reglerar leveranser av såväl statisk som dynamisk data till EU-ländernas nationella åtkomstpunkter.

EU-flagga

Tjänsten Datahantering

Samtrafiken möjliggör för kollektivtrafikbranschen att dess data samlas in och publiceras enligt gällande lagstiftning. Samtrafiken sammanställer datat i Riksdatabasen, som i sin tur utgör en grund för flera av Samtrafikens tjänster. Trafikföretagen kan tillhandahålla data digitalt alternativt via ett av Samtrafiken anvisat användargränssnitt.

I tjänsten Datahantering ingår också att datat publiceras på Samtrafikens plattform för öppen kollektivtrafikdata, Trafiklab.

 Inom ramen för tjänsten åtar sig Samtrafiken till exempel:

  • mottagande av leveranser av information om trafikutbud
  • kontroll, bearbetning och sammanställning av inkommande data
  • samordning av namnsättning av trafikprodukter och tjänster samt principer för namnsättning av hållplatser
  • att tillgängliggöra nationellt utbud av resor till utvecklare inom och utanför branschen genom att tillhandahålla relevanta API:er

Trafikdata och datakvalitet - en förutsättning för Samtrafikens tjänster

Se vår korta film där Samtrafikens expert på datakvalitetsfrågor, Christine Tedenlind, förklarar Samtrafikens uppdrag vad gäller insamlande och publicering av trafikdata.

För trafikföretag som avser lämna kollektivtrafikdata

Nedan följer praktiskt information om vad som gäller för trafikföretag som enligt rådande lagstiftning ska lämna information om sitt trafikutbud till Samtrafiken. Informationen nedan går igenom anmälan, avtal samt vad som gäller vid leveranser av olika format och typ av data.

Att lämna information om trafikutbud

Alla företag som bedriver kollektivtrafik i Sverige måste enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2012:2 och 2012:72 lämna en anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt information om trafikutbudet till Samtrafiken. Informationen ska lämnas senast 21 dagar innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör och förändringar i redan inrapporterad trafik lämnas snarast.

Nedan finns en instruktion för alla som ska lämna information om sitt trafikutbud. För frågor och rådgivning kring hur trafikdata bäst ska levereras står Samtrafiken alltid till förfogande. Kontakta oss gärna via indata@samtrafiken.se.

Avtal för trafikföretag som ej är partner till Samtrafiken

Trafikföretag som bedriver kollektivtrafik i Sverige men inte är partner enligt Samtrafikens partneravtal SPA-11 måste teckna ett så kallat GTI-avtal (gemensam trafikantinformation). Avtalet omfattar trafikföretagets leverans av information om trafikutbud till GTI, affärsmodell och principer för ersättning för GTI samt export av data till resenär och aggregatorer.

Det finns olika sätt att rapportera in data

Leverans av trafikantinformation i överenskomna format

Trafikdata ska i första hand levereras till och från Samtrafiken på ett överenskommet format. Här får du veta mer om vad det innebär:

Leverans av trafikdata till samtrafiken

Specifikation av den nordiska NeTEx-profilen

Specifikation av NOPTIS

Specifikation av transportformatet

Leverans av trafikdata i webbgränssnitt

Kommersiella företag som saknar systemstöd för att leverera trafikdata på något av de överenskomna formaten kan rapportera in sin information via Trafikdataportalen, ett webbgränssnitt utvecklat av Samtrafiken. Portalen nås via Mina sidor, där man också ansöker om behörighet.

Leverans av realtidsinformation

Krav på att leverera realtidsinformation är inget som täcks av Transportstyrelsens föreskrifter. Sådana krav är dock att vänta i enlighet med EU-förordning 2017/1926 för trafikföretag regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) som redan har realtidsdata.

Alla som är partner till Samtrafiken har dock möjlighet att nå ut med sin realtidsinformation i nationella kanaler genom att skicka den informationen till Samtrafiken. Samtrafiken kan ta emot realtidsdata i formaten NOPTIS ROI och SIRI. Kontakta indata@samtrafiken.se vid intresse av att börja leverera realtidsinformation.

Kontaktperson

contact-2

Håkan Östlund

Tjänsteansvarig

Mejla mig

070-762 38 39

Samtrafikens begreppslista

Vad är skillnaden mellan riksdatabas och GTI? Ta hjälp av vår begreppslista. I den har vi samlat och definierat de begrepp, uttryck och förkortningar som är vanligast i vår egen verksamhet. Syftet är att åstadkomma en gemensam förståelse och konsistent användning av begreppen internt, men vi delar gärna med oss av listan till andra.

Läs mer

Begreppslista_fyrkant