Verifieringssystem-topp

Förvaltning av standarder

Gemensamma branschstandarder inom kollektivtrafiken effektiviserar och minimerar kostnader för branschen. Samtrafiken förvaltar den nationella Biljett- och betalstandarden (BoB). Vi bevakar också flera andra branschstandarder som påverkar BoB och kollektivtrafikbranschen. Vi ger råd och stöttar trafikföretag genom vår unika expertis inom området.

Gemensamma branschstandarder utvecklar kollektivtrafiken

Den digitala utvecklingen inom kollektivtrafiken ger nya möjligheter att förbättra och förenkla för resenärerna. För detta krävs dock en bättre kommunikation mellan olika system inom branschen. En förutsättning för att förenkla denna kommunikation är att branschen har gemensamma standarder för data. Det är också ett sätt att hålla kostnader nere. 

Det är svårt och kostnadsdrivande för alla trafikföretag att följa utvecklingen av alla standarder och samtidigt säkerställa att man använder dem på rätt sätt. Samtrafiken bevakar därför utvecklingen av standarder åt trafikföretagen. Det gör vi på ett såväl nationellt som internationellt plan, inom områdena kollektivtrafikdata och kollektivtrafikbiljetter.

Vi stöttar med rådgivning och driver på utvecklingen

Genom att upprätthålla en hög kompetens vad gäller standarder för kollektivtrafiken, kan Samtrafiken stödja branschens aktörer med rådgivning och hjälp vid till exempel upphandlingar eller nyutveckling av teknik som ska följa rådande standarder.

Vi deltar i internationella arbetsgrupper kring aktuella standarder och kan därmed verka för driva och påverka utvecklingen samtidigt som vi tar vara på våra ägares och partners intressen inom området.

Den expertis vi kontinuerligt bygger upp nyttjar vi dessutom för Samtrafikens övriga tjänster, som till exempel GTI (Gemensamt trafikantinformationssystem) och Trafiklab. Samtrafiken kan även hjälpa ägare och partners att uppfylla de format på öppna data som ska följas enligt EU-reglerade standarder.  

Snabb buss i grönska

Biljett- och betalstandard (BoB)

Biljett- och betalstandarden (BoB) består av definitioner och gränssnitt som ska göra det enklare att bygga flexibla biljettlösningar som i förlängningen kan förenkla för resenären att köpa sin resa. För trafikföretagen skapar det flexibilitet i systemleverantörsledet och det möjliggör säker validering av biljetter.

BoB har utvecklats gemensamt av ett 30-tal aktörer i branschen. Standarden finansieras av Samtrafikens ägare samt underhålls och utvecklas gemensamt på uppdrag av Samtrafikens styrelse. Utveckling har gjorts och sker fortsatt med gemensamma insatser i ett forum kallat BoB-Tech live. Deltagandet är öppet för alla som vill bidra. Förändringar i standarden beslutas i Change Advisory Board (CAB) bestående av representanter från Samtrafikens ägare.

Fördelarna med att använda BoB

Företag som använder BoB kan:

 • validera sina egna biljetter - även app-biljetter
 • validera biljetter sålda via tredje part
 • sälja andras biljetter och kombinera dessa med det egna utbudet

Från ett mer tekniskt perspektiv kan företagen:

 • modularisera ett traditionellt biljettsystem
 • ha flera leverantörer för olika moduler
 • låta olika aktörer utföra specifika uppgifter som till exempel försäljning och validering

Det här gör Samtrafiken gällande BoB

 • Administrerar och uppdaterar specifikationer och dokumentation för BoB.
 • Tillhandahåller ett system för nyckelhantering och metadata som används för att verifiera kopieringsskydd och utställd biljett inom BoB.
 • Hanterar en öppen dialog om BoB för att det ska finnas en gemensam samsyn och ett nationellt perspektiv.
 • Erbjuder användarstöd till de som ska eller håller på att implementera ett system baserat på BoB. Det finns bland annat ett testsystem och ett verifieringsverktyg där man kan testa hur väl det egna systemet följer standarden. Man kan läsa mer om samt ladda ner verktyget här.
 • Stöttar de som redan har implementationer eller de som har frågor inför en upphandling.

Internationella samarbeten

Samtrafiken deltar aktivt i internationella samarbeten kring utvecklingen av standarder för trafik- och biljettdata. För närvarande sker detta bland annat i dessa forum:

 • DATA4PT – EU-projekt för införande av standarden NeTEx för öppna data
 • ODIN – samarbete mellan de nordiska länderna för bland annat en nordisk NeTEx-profil
 • e-TSAP – europeiskt samarbete för erfarenhetsutbyte kring e-Ticketing
 • UIC/OSDM – samarbete för utveckling av boknings- och biljettstandard för fjärrtåg nationellt och internationellt.

 

Standarder som Samtrafiken hanterar

Nedan listas de standarder som Samtrafiken hanterar. Vi säkerställer alltid att ägare och partners har uppdaterad och relevant information kring branschens gemensamma standarder.

NeTEx (Network Timetable Exchange)

EU-standard för statisk data. Aktörer i branschen är skyldiga att publicera data i detta format.

SIRI (Service Interface for Real Time Information)

EU-standard för realtidsdata. Exempel är data för störningar och fordonsuppdateringar. SIRI är hårt kopplat till NeTEx och använder samma datamodell.

BoB (Biljett- och Betalstandard)

Standard för att hantera information om produkter och priser samt för hantering av biljettförsäljning och biljettvalidering. Standarden riktar sig i första hand mot regionaltrafik. Den är framtagen av och förvaltas av Samtrafiken på uppdrag av våra ägare.

OSDM (Open Sales and Distribution Model)

Standard framtagen av UIC, en internationell organisation för tågoperatörer. Den inriktar sig främst på hantering av bokningar samt produkter, priser och biljettförsäljning för fjärrtågtrafik.

GTFS (General Transit Feed Specification)

Branschstandard för planerad trafik och trafik i realtid. Hanterar även biljettinformation inom ”GTFS-Fares”. Denna standard används främst av Google och Apple för att presentera trafikdata.

Noptis (Nordic Public Transport Interface Standard)

Standard som ägs och förvaltas av Movia, Skånetrafiken, Storstockholms Lokaltrafik och Västtrafik. Den hanterar planerad trafik, störningsmeddelanden och realtidsinformation. Den används av stora delar av svensk kollektivtrafik.

TAF/TAP TSI

En standard utvecklad för den europeiska tågindustrin. Det är också en CEN/ISO-standard som är reglerad för användning inom EU.

Standarders roll genom kundresan

Olika standarder har olika roller genom kundresans olika steg, vilket illustreras i illustrationen nedan.

 

Standarder_kundresan_1

Kontaktperson

Johan Hammar

Johan Hammar

Produktansvarig

Mejla mig

072-719 93 30

Digital grundutbildning BoB

Är du ute efter en introduktion och vill slippa plöja en massa teknisk dokumentation? Då har vi en kurs för dig! I den här korta kursen går vi igenom standardens olika delar och hur den används, på ett lättsamt och pedagogisk sätt.  

Läs mer och se datum för kursen

Distansmöte på skärm