GTI leverans – Avtal

Leverans av data till GTI

Om du har för avsikt att bedriva kollektivtrafik måste du enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2012:2 och 2012:72 lämna anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt information om ditt trafikutbud till Samtrafiken i Sverige AB.

Informationen ska lämnas senast 21 dagar innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör. Enligt Transportstyrelsens föreskrift berör anmälningsskyldigheten  buss, taxi, tåg, spårvagn, tunnelbana eller fartyg. Blanketter och avtal hittar du längre ned på sidan.

Vid förändring på grund av omständigheter som du inte kunnat förutse ska information om det ändrade trafikutbudet lämnas snarast.

Du ska bland annat lämna information om tidtabeller för de linjer du ska bedriva trafik på,  vilken typ av färdmedel som trafikerar linjen, annonserade linjenummer och  namn. Vidare ska du lämna information om vilka hållplatser, stationer eller liknande Du ämnar angöra, och vilka minsta tider som gäller för byten mellan Dina linjer.

Information om trafikutbud överförs helst elektroniskt i det gemensamma transportformatet för trafikdata som tillhandahålls av Samtrafiken i Sverige AB.

Redan idag kan trafikdata exporteras från Pubtrans, Rebus, Twins och vissa varianter av Hastus till Samtrafiken.

Vänd dig till Samtrafiken för diskussion om hur trafikdata på bästa sätt ska överföras från ditt planeringssystem till GTI.

Kontaktinformation

Vill du leverera data till GTI, eller vill du ha en specialleverans av data? Kontakta Hillevi Lönnerberg enligt uppgifterna nedan. Du kan också maila gti@samtrafiken.se vid frågor.

Avtal om gemensam trafikantinformation – GTI

Avtalet tecknas av alla trafikföretag som bedriver kollektivtrafik i Sverige men ej är partner enligt Samtrafikens partneraval SPA-10.

Avtalet omfattar trafikföretagets leverans av information om trafikutbud till GTI, affärsmodell och principer för ersättning för GTI samt export av data till resenär och aggregatorer.Kontaktperson

Hillevi

Lönnerberg

Produktägare