GTI

GTI - Gemensamt system för trafikantinformation

Vi samlar in data om tidtabeller, hållplatser och stationer för hela Sveriges kollektivtrafik, och besitter därmed en unik kompetens vad gäller hela Sveriges kombinerade kollektivtrafikinformation.

Data samlas i riksdatabasen

Alla som bedriver kollektivtrafik i Sverige måste enligt föreskrifter från Transportstyrelsen lämna information om sitt trafikutbud till Samtrafiken. Samtrafiken samlar in och sammanställer datat i Riksdatabasen, som i sin tur är grunden för flera av Samtrafikens tjänster. Trafikdata levereras till och från Samtrafiken på ett överenskommet format, transportformatet.

Klocka och avgångstavla

Leverans av data till GTI

Om du har för avsikt att bedriva kollektivtrafik måste du enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2012:2 och 2012:72 lämna anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt information om ditt trafikutbud till Samtrafiken i Sverige AB.

Informationen ska lämnas senast 21 dagar innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör. Enligt Transportstyrelsens föreskrift berör anmälningsskyldigheten buss, taxi, tåg, spårvagn, tunnelbana eller fartyg.

Blanketter och avtal hittar du längre ned på sidan.

Vid förändring på grund av omständigheter som du inte kunnat förutse ska information om det ändrade trafikutbudet lämnas snarast.

Du ska bland annat lämna information om tidtabeller för de linjer du ska bedriva trafik på, vilken typ av färdmedel som trafikerar linjen, annonserade linjenummer och namn. Vidare ska du lämna information om vilka hållplatser, stationer eller liknande du ämnar angöra, och vilka minsta tider som gäller för byten mellan dina linjer.

Information om trafikutbud överförs helst elektroniskt i det gemensamma transportformatet för trafikdata som tillhandahålls av Samtrafiken.

Redan idag kan trafikdata exporteras från Pubtrans, Rebus och vissa varianter av Hastus till Samtrafiken.
Vänd dig till Samtrafiken för diskussion om hur trafikdata på bästa sätt ska överföras från ditt planeringssystem till GTI.

Vill du leverera data till GTI, eller har frågor, kontakta gti@samtrafiken.se . Vill du ha en specialleverans av data? Kontakta Hillevi Lönnerberg enligt uppgifterna nedan.

Avtal om gemensam trafikantinformation – GTI

Avtalet tecknas av alla trafikföretag som bedriver kollektivtrafik i Sverige men ej är partner enligt Samtrafikens partneravtal SPA-10.

Avtalet omfattar trafikföretagets leverans av information om trafikutbud till GTI, affärsmodell och principer för ersättning för GTI samt export av data till resenär och aggregatorer.

Att lämna information om trafikutbud

Här kan du ladda ner en generell checklista med instruktioner som visar hur du gör för att lämna information om ditt trafikutbud samt blanketter för leverans av data.

Vid överföring av mindre datamängder, när till exempel trafikdatabas saknas, kan du använda Excel eller liknande program där data kan bearbetas. Samtrafiken tillhandahåller en uppställning av hur informationen ska lämnas i en Excel-blankett för sådan leverans. Du finner den nedan samt ett exempel på hur den kan se ut.

Om du har frågor går det bra att mejla till gti@samtrafiken.se eller kontakta Hillevi Lönnerberg.

Avtal om gemensam trafikantinformation – GTI

Avtalet tecknas av alla trafikföretag som bedriver kollektivtrafik i Sverige men ej är partner enligt Samtrafikens partneravtal SPA-10.

Avtalet omfattar trafikföretagets leverans av information om trafikutbud till GTI, affärsmodell och principer för ersättning för GTI samt export av data till resenär och aggregatorer.

Begreppslista 

Upplever du att det finns många uttryck, förkortningar och komplicerade begrepp i kollektivtrafikens värld? Du är inte ensam! Därför har vi tagit fram en lista över vanliga facktermer inom kollektivtrafiken.

Läs mer

Begreppslista_fyrkant

Kontaktperson

Hillevi Lönnerberg

Hillevi Lönnerberg

Produktägare

Mejla mig

070-222 58 28